สอบ ABRSM


สอบ ABRSM สำคัญอย่างไง ?

หากคุณต้องการเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยด้านดนตรี การมีใบ ABSRM เป็นเหมือนใบผ่านทางที่ช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณคาดหวัง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยิ่งถ้าคุณสอบได้คะแนนสูงสุด ระดับ Distinction ก็เปรียบเสมือนคุณได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เลยก็ว่าได้

 

ใบ Certificate ที่ได้รับจาก ABRSM เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีความเป็นมาตรฐานสูง สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงระดับความรู้ทางด้านดนตรีได้ทั้งใน และต่างประเทศ รับรองโดย Ofqual, DCELLS, CCEA และ EQF

 

การสอบปฏิบัติในระดับ Grade 1-8 มีคะแนนเต็มทั้งหมด 150 คะแนน

สำหรับผู้ที่สอบได้

100 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน (Pass)
120 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Merit
130 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Distinction

 

การ สอบ ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music) 

เหมาะสำหรับผู้เรียนร้องเพลงและเปียโน ที่สนใจสอบวัดระดับการขับร้องจากสถาบัน ABRSM ประเทศอังกฤษ

สามารถสอบได้ตั้งแต่ระดับ Prep Test – Grade 8

 

Bangkok Music Academy 

มีคุณครูที่สอนเกี่ยวกับการสอบ ABRSM โดยตรง… โดยส่วนใหญ่ของนักเรียนที่เข้าสอบนั้น ได้คะแนนระดับสูงกว่า 90%

 

ข้อดีของการสอบเกรดดนตรี กับสถาบันสอบ ABRSM

1. ABRSM เป็นสถาบันสอบมาตรฐานระดับ World Class ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้อย่างดี รู้จริง รู้ครบ ในสิ่งที่ควรรู้ และสามารถทำการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ของระดับนั้นๆ

2. การสอบ ABRSM เป็นการสร้างเป้าหมาย และทิศทางที่ชัดเจนในการเรียนดนตรีให้กับนักเรียน

3. เมื่อนักเรียนสอบผ่าน และได้รับใบ Certificate จากประเทศอังกฤษ นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน และขยันฝึกซ้อม เพื่อก้าวขึ้นสู่เกรดที่สูงขึ้นต่อไป

4. ผู้ที่เข้าสอบกับ ABRSM จะได้มีประสบการณ์การเข้าสอบกับกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรี จากประเทศอังกฤษ

5. ในการสอบแต่ละครั้งกรรมการสอบจะมีคำแนะนำต่างๆ (Comments) ให้ครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนานักเรียนคนนั้นๆ ในเรื่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

6. ใบ Certificate ที่ได้รับจาก ABRSM เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีความเป็นมาตรฐานสูง สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงระดับความรู้ทางด้านดนตรีได้ทั้งในและต่างประเทศ รับรองโดย Ofqual, DCELLS, CCEA และ EQF

7. ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ครูที่สามารถส่งนักเรียนสอบ ABRSM ได้นั้นจะเป็นครูที่มีมาตรฐานสูง และมีความรู้เป็นอย่างดีที่จะนำพาให้นักเรียนไปสู่ความสำเร็จ และมีความสุขในการเรียนดนตรี

 

ABRSM

 

ในประเทศไทย การสอบ ABRSM ยังเป็นที่รู้จักในวงแคบ แต่ในต่างประเทศและทั่วโลก ถือเป็นการสอบที่ได้มาตรฐานสูงและเป็นที่ยอบรับของทุกสถาบัน

 

BOOK NOW


เพิ่มเพื่อน

 

ABRSM is the UK’s largest music education body, one of its largest music publishers and a leading provider of music exams.

 

What included in the exam?

To succeed in our exams, candidates need a combination of skills and understanding. Broadly, we assess:

  • Performance skills through pieces or songs
  • Technical skills through scales and arpeggios
  • Notation skills through a sight-reading test
  • Listening skills and musical perception through aural tests